We maakten het EDRi-standpunt over het aanbrengen van achterdeurtjes in versleuteling.

We organiseerden een avond voor beheerders van TOR nodes.

We kwamen op voor het belang van anonimiteit.

We zeiden 'nee' tegen 'computer says no'.

We schreven een notitie over het hackvoorstel voor de Eerste Kamer.

We hielpen bij het schrijven van amendementen op het voorstel voor een nieuwe e-Privacy verordening.

We kwamen er via een Wob-verzoek achter dat de politie vraagt wat ze eigenlijk moeten vorderen.

We organiseerden samen met Internet Society NL, Kennisland, Netwerk Democratie, Open State Foundation en Waag Society een nieuwe editie van de Masterclass Netpolitiek.

We gaven op tientallen (misschien wel honderden) plekken lezingen en workshops: bij ministeries, conferenties, onderwijsinstellingen, debatcentra, politieke partijen en meer.

We verhuisden van Bickersgracht 208 naar Prinseneiland 97hs.

We waren nog steeds de adoptieouder van het varken 'Big Data'.

We incasseerden bij onze donateurs via Triodos in plaats van via de ABN AMRO.

We maakten plannen voor een nieuwe versie van onze Privacy Inzage Machine.

We kwamen er via een Wob-verzoek achter dat de minister de verplichting om het CIOT jaarlijks te auditen aan zijn laars lapt.

We hielpen bij een Europees onderzoek naar de effectiviteit van de bewaarplicht.

We organiseerden een aantal boffels met interessante sprekers voor onze achterban.

We gaven ons perspectief op 'notice and takedown' aan de Europese Commissie.

De minister van Economische Zaken nam ons advies op het gebied van IMSI-catchers over.

We schreven samen met een aantal andere organisaties een brief aan de informateur van het nieuwe kabinet met vijf adviezen om de informatiesamenleving succesvol te besturen.

We schreven een aantal filmrecensies voor de Filmkrant.

We vroegen nog één keer aan al onze volgers om onze podcast 'Insert User' te luisteren.

We begeleidden de EDRi-netwerkwerkgroep.

De Tech Solidarity Meetup was bij ons te gast.

Ehsan Razaghi heeft een weekje snuffelstage bij ons gelopen.

We publiceerden ons 'Coordinated Vulnerability Disclosure' beleid.

We hebben nog steeds een gecertificeerde BHV'er in huis.

We spraken met de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (CTIVD) over het recht op inzage in het beleid van de geheime diensten.

We werden boos over de manier waarop bedrijven ons ook in de fysieke wereld aan het tracken zijn.

We legden meerdere keren uit waarom het belangrijk is om onbekende kwetsbaarheden zo snel mogelijk te melden bij de fabrikant.

We hebben op het hackersfestival SHA2017 een aantal lezingen gehouden.

Omdat Translink reisgegevens van studenten aan DUO bleek te geven riepen we studenten op om hun gegevens bij Translink op te vragen.

We maakten ons boos over de camera's in de reclamezuilen van Exterion, die werden daardoor heel snel uitgezet.

We legden maar weer eens uit wat de term 'hacker' echt betekent.

We schreven tientallen artikelen voor de EDRi-gram.

Bits of Eindhoven organiseerde haar eerste bijeenkomst.

We dachten met NLnet en Gartner na over 'Next Generation Internet'.

We deden mee aan de International Copyright Law Summer Course.

We organiseerden informatieavonden over wetsvoorstellen.

We bepleitten het gebruik van wachtwoordmanagers.

We spraken in meerdere hoorzittingen van de Tweede Kamer, bijvoorbeeld over wat parlementariërs de "onderlinge privacy" zijn gaan noemen en over de marktmacht van de giganten uit Silicon Valley.

We organiseerden tientallen Privacy Cafés, stelden Jennifer Veldman aan als coördinator van de Cafés en organiseerden een dag voor de vrijwilligers.

We bouwden een tool om de digitale rechten beweging binnen Europa in kaart te kunnen brengen: Mapping the Movement.

We voiced the EDRi point of view with regards to the application of back doors in encryption.

We organized an evening for the admins of TOR nodes.

We fought for the importance of anonymity.

We said 'no' to 'computer says no'.

We wrote a note about the hacking proposal for the Senate.

We aided in writing amendments to the proposal for new e-privacy regulation.

Via a freedom of information request, we discovered that the police is asking what they are actually supposed to regulate.

Together with Internet Society NL, Kennisland, Netwerk Democratie, Open State Foundation, and Waag Society, we organized a new edition of the Masterclass Internet Politics.

We gave lectures and workshops at dozens (maybe hundreds) of locations: At ministries, conferences, educational institutions, debating centers, political parties, and more.

We moved from Bickersgracht 208 to Prinseneiland 97hs.

We were still the adoptive parent of the pig 'Big Data'.

We collected from our donors via Triodos instead of via the ABN AMRO.

We made plans for a new version of our Privacy Insight Machine.

Via a freedom of information request, we discovered that the minister is completely disregarding the duty to audit the CIOT annually.

We assisted in a European study into the effectiveness of the retention obligation.

We organized numerous gatherings for our constituency, with interesting speakers.

We shared our perspective on 'notice and takedown' with the European Commission.

The Minister of Economic Affairs adopted our suggestions regarding IMSI-catchers.

Together with a number of other organizations, we wrote a letter to the 'formateur' of the new cabinet, with five recommendations to successfully manage the information society.

We wrote numerous movie reviews for the Filmkrant.

We asked all of our followers once again to tune into our 'Insert User' podcast.

We supervised the EDRi network group.

We played host to the Tech Solidarity Meetup.

Ehsan Razaghi did a week’s job shadowing internship with us.

We published our 'Coordinated Vulnerability Disclosure' policy.

We still have a certified in-house emergency response staff member.

We spoke to the Review Committee on the Intelligence and Security Services (CTIVD) about the right to inspect the policies of the secret services.

We were angry about the way companies are also tracking us in the physical world.

We explained several times why it is important to report unknown vulnerabilities to the manufacturer as soon as possible.

We gave multiple lectures at the SHA2017 hackers festival.

Because Translink turned students' travel data over to DUO, we called on students to request their data from Translink.

We were angry about the cameras in Exterion's advertising pillars, which were turned off very quickly as a result.

Once again, we explained what the term 'hacker' actually means.

We wrote dozens of articles for the EDRi-gram.

Bits of Eindhoven organized its first meeting.

We thought about Next Generation Internet together with Nlnet and Gartner.

We participated in the International Copyright Law Summer Course.

We organized information evenings about legislative proposals.

We pleaded the case for password managers.

We spoke in several hearings in the House of Representatives, for example, about what parliamentarians have called "mutual privacy" and about the market dominance of the Silicon Valley giants.

We organized dozens of Privacy Cafés, appointed Jennifer Veldman as the coordinator of the Cafés, and organized a day for the volunteers.

We created a tool to map out the digital rights movement in Europe: Mapping the Movement.