• NL
  • EN

Over Bits of Freedom

About Bits of Freedom

De statutaire doelstelling van Bits of Freedom is "het verdedigen en bevorderen van digitale burgerrechten in de informatiemaatschappij, waaronder in het bijzonder het grondrecht op communicatievrijheid en het grondrecht op privacy, en al hetgeen met het vooraanstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord."


Het team


In 2017 bestond het team van Bits of Freedom uit de volgende mensen: David Korteweg (beleidsadviseur), Evelyn Austin (bewegingbouwer), Hans de Zwart (directeur), Imre Jonk (systeembeheerder), Inge Wannet (office manager), Rejo Zenger (beleidsadviseur) en Ton Siedsma (beleidsadviseur). Daphne van der Kroft was tot november onze communicatiestrateeg en Tijmen Swaalf kwam per 1 april als campaigner in dienst. Karim Khamis ondersteunde ons als freelancer met grafische vormgeving. Jens Thomaes, Marit Raats en Jeroen Grooten liepen ieder een paar maanden stage. Helma de Boer, Loes Derks van de Ven en Tim van der Molen waren een aantal maanden gastblogger.


Het bestuur


Het bestuur bestond tot en met juni 2017 uit: Lonneke van der Velden (voorzitter), Clemens la Lau (penningmeester), Manon Oostveen, Hermine Masmeyer en Joris van Hoboken. In de zomer namen we afscheid van Joris die er twee volle bestuurstermijnen op had zitten. De leden van het bestuur ontvangen een vrijwilligersvergoeding van € 500 per jaar. Het bestuur heeft daarnaast geen onkostenvergoeding voor hun bestuurlijke activiteiten ontvangen.


De raad van advies


De raad van advies bestaat uit prominenten met expertise op het gebied van recht, politiek, media/communicatie, kunst, technologie en het bedrijfsleven. Eind 2017 bestond de raad uit de volgende leden: Bart Jacobs (voorzitter), Anneke Jansen, Antoinette Hertsenberg, Bert-Jaap Koops, Jaap Stronks, Linda Duits, Lineke Sneller, Maxim Februari, Olaf Kolkman, Ot van Daalen en Sjoera Nas. De leden van van de raad van advies ontvangen geen (onkosten)vergoeding. Meer informatie over de medewerkers, de mensen in het bestuur en de leden van de raad van advies is te vinden via:


https://bof.nl/over-ons

De vrijwilligers


Veel van wat wij doen is afhankelijk van vrijwilligers. Ook dit jaar zijn er weer honderden mensen die hun tijd hebben geïnvesteerd in de strijd voor internetvrijheid. Zij hielpen ons met vertalingen, webdesign en campagnes, en organiseerden hun eigen evenementen. We zijn ze zeer dankbaar voor alle hulp! Wil je ook vrijwilliger worden? Dat kan:


https://www.bof.nl/vrijwilligen/

Het internationale netwerk


We zijn één van de oprichters en actief lid van het European Digital Rights initiative (EDRi). In dit netwerk zijn bijna 40 organisaties verenigd die allemaal opkomen voor internetvrijheid. Het netwerk en de Europese lobby worden vanuit het EDRi's kantoor in Brussel gecoördineerd. Meer informatie over het netwerk is te vinden via:


https://edri.org

The statutory objective of Bits of Freedom is "to defend and promote digital civil rights in the information society, with particular emphasis on the fundamental right to freedom of communication and the fundamental right to privacy, as well as everything that is connected with, or capable of being at, the forefront of such issues, all in the broadest sense of the word."


The team


In 2017, the Bits of Freedom team consisted of the following people: David Korteweg (policy advisor), Evelyn Austin (movement builder), Hans de Zwart (director), Imre Jonk (system administrator), Inge Wannet (office manager), Rejo Zenger (policy advisor), and Ton Siedsma (policy advisor). Daphne van der Kroft was our communication strategist until November, and Tijmen Swaalf came into service on the 1st of April as a campaigner. Karim Khamis supported us as a freelance graphic designer. Jens Thomaes, Marit Raats, and Jeroen Grooten each interned for a few months. Helma de Boer, Loes Derks van de Ven, and Tim van der Molen were guest bloggers for a number of months.


The Board


Up until June 2017, the board consisted of: Lonneke van der Velden (chairman), Clemens la Lau (treasurer), Manon Oostveen, Hermine Masmeyer, and Joris van Hoboken. In the summer, we said goodbye to Joris, who had served two full board terms. The members of the board receive a volunteer's allowance of €500 per year. The Board received no expense allowance for their Board activities.


The advisory board


The advisory board consists of prominent indivoduals with expertise in law, politics, media/communication, art, technology, and business. In 2017, the board consisted of the following people: Bart Jacobs (chairman), Anneke Jansen, Antoinette Hertsenberg, Bert-Jaap Koops, Jaap Stronks, Linda Duits, Lineke Sneller, Maxim Februari, Olaf Kolkman, Ot van Daalen, and Sjoera Nas. The members of the advisory board receive no (expense) reimbursement. More information about the employees, board members, and the members of the advisory board can be found via:


https://bof.nl/over-ons

The volunteers


Much of what we do depends on volunteers. Once again this year, hundreds of people invested their time to aid in the fight for internet freedom. They've helped us with translations, web design, and campaigns, and organized their own events. We're deeply grateful for all the help! Want to become a volunteer? You can:


https://www.bof.nl/vrijwilligen/

The international network


We are one of the founders, and an active member of the European Digital Rights initiative (EDRi). Almost 40 organizations are united in this network, all fighting for internet freedom. The network and the European lobby are coordinated from the EDRi's Brussels office. More information on the network can be found via:


https://edri.org