• NL
  • EN

Onze financiën

Our finances


Onze inkomsten in 2017


De inkomsten van Bits of Freedom in 2017 bedroegen € 636.468. Die inkomsten kwamen voor 38% van individuele donateurs, grote fondsen droegen 43% bij en 8% kwam van bedrijfssupporters. De laatste 11% kwam binnen via projectfinanciering. Zie:

Inkomsten 2017 (x € 1.000)

Realisatie 2017 Begroot 2017 Realisatie 2016
Individuele donateurs 242 209 197
Fondsen 276 340 324
Bedrijfssupporters 48 49 44
Overig 0 0 1
Subtotaal 566 598 566
Projectgebaseerd 70 102 137
Totaal 636 700 703

We hebben van individuele donateurs bijna een kwart meer steun ontvangen dan in 2016. We vonden 317 vaste nieuwe donateurs die gemiddeld € 93 per jaar doneren. Daarmee gaan we 2018 in met 2.754 vaste donateurs die per persoon gemiddeld ongeveer € 67 per jaar aan ons doneren.

In 2017 werden we in onze kernkosten gesteund door de Adessium Foundation, Internet4all, SIDN, en de Open Society Foundations (OSF).

De volgende bedrijven steunden ons met € 5.000 of meer: Bitonic, Eureka Unlimited, Leaseweb en Voys. Van deze bedrijven kregen we € 2.500 of meer: A2B Internet, BIT, Greenhost, IB-Vision, Mollie, Startmail en VoIPGRID. We ontvingen € 500 of meer van deze bedrijven: Argeweb, Autoverzekering - hoyhoy, Auto-verzekeringenvergelijken.nl, Autoverzekering.nl, Baak Detailhandel, Bureau Bolster, Easyswitch.nl, First8, GeoCat, Green Mini host, Het Rooster, iCulture, Independer, Intermax Cloudsourcing, Kennisland, Kentekencheck.nu, m7, NederHost, NetExpert, Nijweide BV, Overstappen.nl, PCextreme, Pricewise - energie, PrivacyLab, Prijs Vergelijken, RealConnections, Saldo Management, Savvii Managed Wordpress Hosting, Serinus42, Sooda internetbureau B.V., Telefoon Abonnement, Tifkap Enterprises, Unc Inc., VBVB ICT, Het Vertaalcollectief, Vimexx, VoiceCowboys en Zygomatic. Tot slot ontvingen we steun in natura van: Bitonic, Blendle, Cyso, Leaseweb, Mollie, Nines, Xolphin en XS4ALL.

Het Amsterdams 4 en 5 mei comité en Het Vrije Westen gaven een bijdrage aan het organiseren van de Mobiele Wasstraat en de Godwin-lezing op Bevrijdingsdag. Van Stichting Democratie en Media kregen we steun om de campagne namens de Rijksveiligheidsdienst op te zetten. De Big Brother Awards werden mede gefinancierd door XS4ALL, het Digital Rights Fund en de Stadsschouwburg Amsterdam. De Open Society Foundations (OSF) wilde de rechtszaak van Max Schrems tegen Facebook steunen. Omdat Max op dat moment nog geen stichting had hebben wij als tussenpersoon gefungeerd. We ontvingen daarvoor € 42.794 van OSF en hebben daarmee de door hem gedeclareerde kosten betaald.


Onze uitgaven in 2017


De uitgaven in 2017 bedroegen € 643.553:

Uitgaven 2017 (x € 1.000)

Realisatie 2017 Begroot 2017 Realisatie 2016
Personeelskosten 460 495 399
Huisvesting 37 59 26
Kantoor 7 17 7
Communicatie 19 18 27
Opbouwen beweging 16 16 7
Algemene kosten 26 35 19
Subtotaal 565 640 485
Specifieke projecten 79 126 130
Totaal 644 766 616

Het merendeel van de projectkosten zat in het organiseren van de Big Brother Awards en in de financiële middelen die meteen doorgespeeld moesten worden aan Max Schrems zodat hij zijn rechtszaak kon voeren.


Het resultaat over 2017


De afschrijvingen waren € 9.337 in 2017 en de financiële baten waren € 132. Daarmee is het jaar afgesloten met een negatief resultaat van € 16.422. Dit verschil tussen de inkomsten en de uitgaven is opgevangen vanuit de continuïteitsreserve.

Bits of Freedom wil zo efficiënt mogelijk werken. Het uitgangspunt is dat niet meer dan 20% van ons geld en onze tijd wordt besteed aan fondsenwerving, beheer en administratie. De belangrijkste fondsenwervingsactiviteit in 2017 was het organiseren van de twaalf uur durende livestream op de Dag van de Internetvrijheid. In 2017 zijn ongeveer 7,3% van onze middelen besteed aan fondsenwerving. Daarnaast zijn ongeveer 8% van onze uitgegeven middelen besteed aan beheer en administratie. Bijna 85% van onze uitgegeven middelen zijn dus direct besteed aan de doelstelling van Bits of Freedom: het verdedigen van digitale burgerrechten.

Op het gebied van vermogensbeheer en financiële reserves streeft Bits of Freedom ernaar om een continuïteitsreserve van minimaal een kwart van haar jaarlijkse kosten voor het komende jaar aan te houden. Deze reserve wordt gebruikt om bij onverwacht hoge uitgaven en onverwacht tegenvallende of laat binnenkomende inkomsten de continuïteit van de stichting een aantal maanden te kunnen garanderen en om verantwoorde risico's te kunnen nemen met de begroting. Aan het einde van 2017 was de reserve € 252.475. Deze wordt niet belegd in risicovolle financiële producten.

Het financiële jaarverslag over 2017 is gecontroleerd door WITh Accountants (gespecialiseerd in non-profit organisaties) en is te downloaden via:


https://www.bof.nl/financiering/

Onze begroting voor 2018


We verwachten in 2018 € 719.857 aan inkomsten te ontvangen:

Verwachte inkomsten 2018 (x € 1.000)

Begroot 2018
Individuele donateurs 256
Fondsen 251
Bedrijfssupporters 49
Overig 0
Subtotaal 556
Specifieke projecten 148
Nieuwe projecten 15
Totaal 720

We willen 500 nieuwe vaste donateurs vinden die gemiddeld € 85 per jaar bijdragen. Een aantal fondsen heeft hun steun voor 2018 al toegezegd (Adessium, Internet4All, Open Society Foundations en SIDN) en het is onze ambitie om in 2018 nog € 15.000 bij een fonds te vinden. We denken dat we ongeveer € 5.000 aan nieuwe bedrijfssupporters kunnen vinden. De projectinkomsten zijn afhankelijk van toegekende subsidies voor specifieke projecten en evenementen. We weten al dat Stichting Democratie en Media € 23.740 bij gaat dragen aan onze project om lokale afdelingen te activeren en dat het SIDN fonds € 53.136 geeft zodat we onze data-inzageverzoektool kunnen herzien. Verder krijgen we € 51.777 van Mozilla om daarmee een Open Web Fellow te betalen. Tot slot hebben we € 49.978 aangevraagd bij de referendumcommissie om campagne te voeren tegen de sleepwet.

De kernuitgaven van Bits of Freedom zullen in 2018 naar verwachting € 619.307 bedragen, daarbij is rekening gehouden met zeven mensen die vier of meer dagen in de week werken en drie parttime medewerkers (7.8 FTE) en met onvoorziene kosten. Een aantal specifieke projecten en evenementen zijn al begroot voor een bedrag van € 158.353. Denk bijvoorbeeld aan een nieuwe editie van de Big Brother Awards, activiteiten op 5 mei, de campagne bij het referendum, een nieuwe data-inzageverzoektool en werk rondom lokale afdelingen. De daadwerkelijke projectkosten (en dus het besluit of projecten worden uitgevoerd) is mede afhankelijk van hoeveel projectsubsidies toegekend worden. De totale verwachte uitgaven komen daarmee uit op € 792.651:

Verwachte uitgaven 2018 (x € 1.000)

Begroot 2018
Personeelskosten 510
Huisvesting 28
Kantoor 12
Communicatie 5
Opbouwen beweging 20
Algemene kosten 44
Subtotaal 619
Specifieke projecten 158
Nieuwe projecten 15
Totaal 793

Het verschil tussen de begrote inkomsten en uitgaven is € 72.794. Dit negatieve resultaat wordt aangevuld vanuit de continuïteitsreserve die daarmee op het gewenste niveau komt (25% van de verwachte kosten van het volgende begrotingsjaar).


Onze financiering in de komende jaren


Het is voor Bits of Freedom heel belangrijk om een duurzame financiële situatie te hebben. We hebben daarbij een voorkeur voor structurele financiering in plaats van financiering op projectbasis. Uitgangspunt van onze fondsenwerving is dat Bits of Freedom volledig onafhankelijk wil blijven. Met onze financiële planning proberen we, voor zover mogelijk, steeds vijf jaar vooruit te kijken.

We worden gefinancierd vanuit vier bronnen. Het streven is om minimaal een derde van onze financiën te krijgen van individuele donateurs. Daarnaast willen we ook graag minstens een derde van onze inkomsten uit fondsen of stichtingen betrekken. Het aandeel van bedrijfssupporters willen we nooit groter laten zijn dan een derde van de totale inkomsten, en van geen enkele bedrijfssupporter ontvangen we meer dan 10% van onze continuïteitsreserve. Tot slot ontvangen we naast onze kernfinanciering ook projectgelden.

Het zal een uitdaging worden om de komende jaren op het huidige formaat, met een bezetting van rond de 8 FTE, door te kunnen gaan. De meerjarige steun van een aantal fondsen loopt na 2019 op zijn einde en een aantal fondsen heeft al aangegeven niet te gaan verlengen. Ons aantal nieuwe donateurs groeit snel (naar 59% van onze inkomsten in 2022) en we gaan investeren in het vinden van bedrijfssupporters zodat die over vijf jaar 14% van onze inkomsten leveren. Maar daarmee zit er de komende jaren een gat in onze begroting van tussen de € 105.000 en € 205.000. Dat zal moeten worden opgevuld met het vernieuwen van contracten met bestaande fondsen en met het vinden van nieuwe fondsen.

Wil je met jouw bedrijf supporter worden Bits of Freedom? Kijk dan hier:


https://www.bitsoffreedom.nl/aanmelden-als-bedrijfssupporter/

Ook als particulier is je financiële steun aan Bits of Freedom fiscaal voordelig. Zie:


https://www.bof.nl/doneren/

Our income over the course of 2017


The 2017 income for Bits of Freedom totaled € 636,468. 38% of that income came from individual donors, large funds contributed 43%, and 8% came from corporate supporters. The final 11% came from project financing. See:

Income 2017 (x € 1,000)

Realized 2017 Budgeted 2017 Realized 2016
Individual donors 242 209 197
Funds 276 340 324
Corporate supporters 48 49 44
Remaining 0 0 1
Sub-total 566 598 566
Project-based 70 102 137
Total 636 700 703

We received almost a quarter more support from individual donors than in 2016. We found 317 new regular donors who each donate an average of € 93 per year. This means we'll head into 2018 with 2,754 regular donors each donating approximately € 67 per year.

In 2017, our core expenses were supported by the Adessium Foundation, Internet4all, SIDN, and the Open Society Foundations (OSF).

The following companies supported us with € 5,000 or more: Bitonic, Eureka Unlimited, Leaseweb, and Voys. The following companies contributed € 2,500 or more: Internet, BIT, Greenhost, IB-vision, Mollie, Startmail, and VoIPGRID. We received € 500 or more from the following companies: Argeweb, Autoverzekering - hoyhoy, Auto-verzekeringenvergelijken.nl, Autoverzekering.nl, Baak Detailhandel, Bureau Bolster, Easyswitch.nl, First8, GeoCat, Green Mini host, Het Rooster, iCulture, Independer, Intermax Cloudsourcing, Kennisland, Kentekencheck.nu, m7, NederHost, NetExpert, Nijweide BV, Overstappen.nl, PCextreme, Pricewise - energie, PrivacyLab, Prijs Vergelijken, RealConnections, Saldo Management, Savvii Managed Wordpress Hosting, Serinus42, Sooda internetbureau B.V., Telefoon Abonnement, Tifkap Enterprises, Unc Inc., VBVB ICT, Het Vertaalcollectief, Vimexx, VoiceCowboys, and Zygomatic. Finally, we received support in kind from: Bitonic, Blendle, Cyso, Leaseweb, Mollie, Nines, Xolphin, and XS4ALL.

The Amsterdam 4th and 5th of May committee and Het Vrije Westen contributed to the organization of the ‘Mobiele Wasstraat,' and to the Godwin lecture on Liberation Day. We received support from Stichting Democratie en Media to set up the campaign on behalf of the National Security Service. The Big Brother Awards were jointly financed by XS4ALL, the Digital Rights Fund, and the Stadsschouwburg Amsterdam. The Open Society Foundations (OSF) were prepared to support Max Schrems' court case against Facebook. Because Max didn't have a foundation at that time, we acted as an intermediary. We received € 42,794 from the OSF to pay his expenses.


Our expenses in 2017


The 2017 expenses amounted to € 643,553:

Expenses 2017 (x € 1.000)

Realized 2017 Budgeted 2017 Realized 2016
Personnel costs 460 495 399
Housing 37 59 26
Office 7 17 7
Communications 19 18 27
Establishing the movement 16 16 7
General costs 26 35 19
Sub-total 565 640 485
Specific projects 79 126 130
Total 644 766 616

The majority of the project costs came from organizing the Big Brother Awards and from immediately making available the financial resources necessary for Max Schrems to conduct his court case.


The 2017 results


The depreciations were € 9,337 in 2017 and the financial income was € 132. After this, the year concluded with a negative result of € 16,422. This difference between income and expenditure has been compensated via the continuity reserves.

Bits of Freedom aims to be as efficient as possible. Our goal is to never spend more than 20% of our funds on fundraising, management, or administration. The most important fund raiser over the course of 2017 was the 12-hour live stream of the Day of Internet Freedom. Approximately 7.3% of our funds went to fundraising efforts in 2017. On top of this, approximately 8% of our funds were spent on management and administration. Almost 85% of our spent resources went directly towards our goal as Bits of Freedom: the defense of digital rights.

With regards to asset management and financial reserves, Bits of Freedom strives to maintain continuity reserves of at least a quarter of its annual costs for the coming year. These reserves are used to guarantee the continuity of the foundation for a number of months in case of unexpectedly high expenses, disappointingly low, or delayed income, and to be able to take responsible risks with our budgeting. At the end of 2017, the reserves amounted to € 252,475. No investments are made into high-risk financial products.

The annual financial report for 2017 has been audited by WITh Accountants (specialized in non-profit organizations) and can be downloaded via:


https://www.bof.nl/financiering/

Our estimated budget for 2018


We expect an income of € 719,857 over the course of 2018:

Expected income 2018 (x € 1,000)

Budgeted 2018
Individual donors 256
Funds 251
Corporate supporters 49
Remaining 0
Sub-total 556
Specific projects 148
New projects 15
Total 720

We want to find 500 new regular donors that will contribute an average of € 85 per year. Numerous foundations have already pledged their support for 2018 (Adessium, Internet4All, Open Society Foundations, and SIDN), and it's our ambition to find another foundation in 2018, willing to pledge € 15,000. We expect to find € 5,000 worth of new corporate supporters. The project income depends on allocated subsidies for specific projects and events. We already know that Stichting Democratie en Media will contribute € 23,740 to our project to engage local groups, and that the SIDN fund will give € 53,136 to enable revisions of our data access request tool. On top of these additions, we are also receiving € 51,777 from Mozilla with which to pay an Open Web Fellow. Last but not least, we've requested € 49,978 from the referendum commission to campaign against the dragnet law.

The core expenses of Bits of Freedom are expected to amount to € 619,307 in 2018, taking into account seven people working four or more days a week and three part-time employees (7.8 FTE) and with unforeseen costs. The budgets of several specific projects and events have already been taken into account, to the sum of € 158,353. Think, for example, of a new edition of the Big Brother Awards, 5th of May activities, the referendum campaign, a new data access request tool, and work done by local branches. The actual project costs (and subsequently the decision to carry out projects or not) is partially dependent on how many project subsidies are granted. With this, the total projected expenses amount to € 792,651:

Expected expenses 2018 (x € 1.000)

Budgeted 2018
Personnel costs 510
Housing 28
Office 12
Communications 5
Establishing movement 20
General costs 44
Sub-total 619
Specific projects 158
New projects 15
Total 793

The difference between income and expenditure is € 72,794. This negative result will be supplemented from the continuity reserves, bringing them to the desired level (25% of the expected costs of the next financial year).


Our financing for the coming years


A sustainable financial situation is very important to Bits of Freedom. As such, we prefer structural financing over project-based financing. The point of departure for our fundraising efforts is to keep Bits of Freedom completely independent. As much as possible, we aim to always plan ahead 5 years with our financial planning.

We are financed via four main sources. Our objective is that at least a third of our funding should come from individual donors. Additionally, we'd also like at least a third of our income to come from funds and foundations. We never want the amount of corporate supporters to exceed a third of our total income, and no individual corporate supporter contributes anything exceeding 10% of our continuity reserves. To conclude, we also receive project funds on top of our core funding.

It'll be a challenge to stay at the current size, with an occupancy of 8 FTE, the upcoming years. The multi-year funding by several funds will end in 2019, and a number of them have indicated that they won't extend this funding. Our number of new donors is growing rapidly (up to 59% of our income in 2022), and we're investing in the search for corporate supporters that will contribute 14% of our income 5 years from now. However, this still leaves a gap in our budget ranging between € 105,000 and € 205,000. This will have to filled out via a renewal of contracts with existing funds, and the discovery of new ones.

Do you want to support Bits of Freedom with your company? Have a look here:


https://www.bitsoffreedom.nl/aanmelden-als-bedrijfssupporter/

Supporting Bits of Freedom is fiscally advantageous for private donors as well. See:


https://www.bof.nl/doneren/