• NL
 • EN

Voorwoord

Preface

Waar trek jij de grens? Dat is de vraag die we eind 2017 aan onze volgers stelden. Als we de grens niet trekken bij een sleepnet met ongerichte surveillance op grote schaal, waar trekken we hem dan wel?

Bij wetsgevingstrajecten zoals die van de bovenstaande sleepwet spelen we als Bits of Freedom een onmisbare rol. Vanaf de consultatie tot en met het moment dat de wet bij de Eerste Kamer ligt (en daarna) houden we scherp in de gaten wat er gebeurt, maken we alternatieve plannen, kijken we wat de gevolgen kunnen zijn en organiseren we —indien nodig— het verzet. Die kritische houding is niet gebaseerd op wantrouwen in de overheid, maar gaat uit van de overtuiging dat een democratie alleen goed kan functioneren als de drie machten continu gecontroleerd worden. Ook in 2017 bleek weer dat wetten beter worden door onze bijdrage.

We investeren nu al een aantal jaar heel doelbewust in het opbouwen van een brede internetvrijheidsbeweging. Daar hebben we in 2017 de vruchten van geplukt. De lokale afdeling Bits of Groningen had haar meest actieve jaar tot nu en we konden starten met Bits of Eindhoven. Onze vertaalvrijwilligers kwamen op stoom en zorgden ervoor dat veel van ons werk snel in het Engels voor de rest van Europa beschikbaar kwam. Ook in die Europese gemeenschap hebben we veel geïnvesteerd. We organiseerden bijvoorbeeld de jaarlijkse conferentie waarop bijna 30 digitale-burgerrechtenorganisaties bij elkaar kwamen om samen de strategie voor de komende jaren uit te stippelen.

Afgelopen jaar hadden we voor het eerst een vaste campaigner in dienst. Daarmee konden we op nieuwe manieren aandacht genereren voor ons werk. Op de door ons geïnitieerde Dag van de Internetvrijheid organiseerden we bijvoorbeeld een twaalf uur durende web-in waarin we tientallen gasten ontvingen vanuit ons bed in het Volkshotel en dat livestreamden op het internet: 'Web Peace, Bed Peace'! Ook vonden 20.000 mensen een brief op de deurmat met als afzender de door ons verzonnen Rijksveiligheidsdienst. De ontvangers werd gevraagd een afspraak te maken met de dienst voor het installeren van een 'relay' in het thuisnetwerk om zo afluisteren mogelijk te maken. Zodra ze de afspraak probeerden te maken werden ze doorgeleid naar onze stemwijzer over de sleepwet.

In dit jaarverslag staan de belangrijkste punten van 2017 centraal. Dit zijn de activiteiten waar we het meest trots op zijn en die de meeste impact hebben gehad. We wensen je veel leesplezier en kijken ernaar uit om met de steun van onze donateurs, vrijwilligers en bredere achterban ook van 2018 een jaar met vele hoogtepunten te maken. Als jij daarbij wilt helpen, dan horen we dat uiteraard graag!

Bits of Freedom, juni 2018


Team


 • Hans de Zwart
 • Rejo Zenger
 • Ton Siedsma
 • Evelyn Austin
 • Inge Wannet
 • Imre Jonk
 • David Korteweg
 • Karim Khamis

Bestuur


 • Lonneke van der Velden
 • Hermine Masmeyer
 • Manon Oostveen
 • Clemens la Lau

Where do you draw the line? That is the question we posed to our followers at the end of 2017. If we don't draw the line at an untargeted, large scale, mass surveillance dragnet, then where will we?

When it comes to the legislative process of laws as the aforementioned dragnet law, the role of Bits of Freedom is indispensable. From consultation to the moment the law first enters the Senate (and beyond), we'll be keeping a sharp eye on the proceedings, preparing alternative plans, investigating the potential consequences, and coordinating—if necessary—the resistance. This critical stance isn't based upon mistrust of the government. On the contrary, it's based on the belief that a democracy can only function properly when the three powers are properly held to account. 2017 proved once more that our contribution actively improves new laws.

For years now, we've been making purposeful investments in the establishment of a far-reaching digital rights movement. We enjoyed the fruits of that labor in 2017. The local branch of Bits of Groningen had its most active year to date, and we were able to establish Bits of Eindhoven. Our volunteer translators went full steam ahead to ensure that our work was translated swiftly into English and available to the rest of Europe. We've also made many investments in that European community as well. For example, we organized the yearly conference that saw almost 30 digital rights organizations join together in order to discuss and plot out the strategy for the coming years.

The past year saw the first fulltime campaigner join our ranks. This enabled us to generate awareness for our work in new ways. Take the Day of Internet Freedom we organized, for example, where we ran a twelve hour web-in, during which we hosted dozens of guests from our bed in the Volkshotel, and live streamed it on the Internet: "Web Peace, Bed Peace!" 20,000 people also found a letter on their doormat, sent by the National Security Service, which we had devised. The recipients were asked to book an appointment with the service in order to have a 'relay' installed in their home network to enable eavesdropping. As soon as they attempted to do so, they were redirected to our voting guide for the new dragnet law.

The highlights of 2017 are front and center in this annual report. They are our greatest points of pride, and the activities that have had the greatest impact. We hope you'll enjoy the read and look forward to the support of our donors, volunteers, and broader constituency, to ensure that 2018 also experiences many highlights. If you'd like to lend a hand, then of course we'd love to hear from you!

Bits of Freedom, juni 2018


Team


 • Hans de Zwart
 • Rejo Zenger
 • Ton Siedsma
 • Evelyn Austin
 • Inge Wannet
 • Imre Jonk
 • David Korteweg
 • Karim Khamis

Board


 • Lonneke van der Velden
 • Hermine Masmeyer
 • Manon Oostveen
 • Clemens la Lau