• NL
  • EN

Ook in 2018 komen we op voor jouw internetvrijheid

We'll continue the fight for internet freedom in 2018

Ook het komende jaar staan onze privacy en vrijheid van communicatie onder druk. Hier een voorproefje van onze plannen voor 2018. We komen op voor jouw internetvrijheid:


Door 'Nee!' te zeggen tegen de sleepwet


De eerste paar maanden van het jaar gaan we hard werken aan de campagne rondom de sleepwet voor de geheime diensten. Op allerlei manieren zullen we mensen uit gaan leggen dat een 'nee' bij het referendum een stem voor een betere wet is. Als de sleepwet niet via het referendum uit de wet gesloopt wordt, gaan we proberen om dat via de rechter alsnog voor mekaar te krijgen. Dat wordt een proces van de lange adem en daarom zijn we blij dat we dit niet alleen hoeven te doen. We werken samen in een brede coalitie onder leiding van het Public Interest Litigation project (PILP). De coalitie heeft een advocaat gevonden en bereidt zich voor om de dagvaarding in te dienen zodra de wet van kracht wordt.


Door wegwijzer te zijn voor het Internet of Things


We hebben genoeg van alle belachelijke incidenten rondom het Internet of Things. Er gaat geen week voorbij of er is weer speelgoed gehackt, een leverancier die een dienst op afstand uit zet of blijkt dat een apparaat gegevens stiekem opslaat zonder dat je het door hebt. We publiceren daarom volgend jaar onze aanbevelingen over wat er op het gebied van Internet of Things beter geregeld moet gaan worden. In de tweede helft van het jaar gaan we de problemen actief bijbehorendeouden om zo de fabrikanten te dwingen hun verantwoordelijkheid te nemen.


Door de bevoegdheden van de politie aan te scherpen


De regering is bezig met een herziening van het complete Wetboek van Strafvordering. Deze wet regelt wat de politie allemaal mag doen bij het opsporen van criminaliteit. Het werk van de politie krijgt een steeds grotere digitale component. Wij vinden dat een aantal punten beter moet. Zo komen er door de inzet van digitale middelen steeds vaker onschuldige burgers in het vizier van de overheid, vinden wij het zorgelijk dat de gevolgen van digitale opsporingsmethoden steeds schadelijker worden terwijl de bijbehorende garanties tegen verkeerd gebruik niet meegroeien en merken we dat het door de groeiende vermenging van overheid en bedrijfsleven steeds moeilijker wordt om de opsporing op een goede manier te controleren. We hebben een aantal concrete suggesties voor hoe het beter kan en gaan die het komende jaar bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid aandragen.


Door T-Mobile aan te vechten over netneutraliteit


Als je een T-Mobile abonnement met 'Datavrije Muziek' hebt dan telt het luisteren naar bepaalde muziekdiensten niet mee voor je datagebruik. Deze vorm van zero rating schendt het netneutraliteitsprincipe: Alle bits moeten gelijk worden behandeld. Zo niet, dan gaat dat ten koste van de vrijheid van de internetgebruikers. Tot nu toe geeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) het gelijk aan T-Mobile, maar wij hebben daar beroep tegen aangetekend. De hoorzitting is achter de rug. In 2018 volgt de beslissing en bepalen wij onze vervolgstappen.


Door inzicht te geven in wat bedrijven over ons weten


Vanaf eind mei 2018 zijn de nieuwe Europese gegevensbeschermingsregels voor iedereen geldig. We helpen je al jaren om inzage te krijgen in wat bedrijven precies over je opslaan. Komend jaar willen we nog beter gaan helpen. We gaan een tool maken waarmee het heel makkelijk wordt om je recht te halen: My Data Done Right. Met de hulp van een grote groep vrijwilligers en partnerorganisaties gaan we die tool in heel Europa uitrollen.


Door op alle bevrijdingsfestivals te staan


In de afgelopen jaren stonden we op het bevrijdingsfestival in Amsterdam om met onze Mobiele Wasstraat mensen te helpen met het 'schoonmaken' van hun mobiele telefoon. Dit jaar gaan we het grootser aanpakken: we willen met vrijwilligers op alle veertien bevrijdingsfestivals tegelijkertijd staan om festivalbezoekers met een slim spel te verleiden wat dieper na te denken over wat vrijheid op het internet eigenlijk betekent en hoe je die het beste kunt beschermen. 's Avonds organiseren we de vijfde Godwin-lezing.


Door mensen het gereedschap te geven om zelf aan de slag te gaan


Steeds meer mensen vinden privacy en vrijheid van communicatie belangrijk en willen ons graag helpen met het beschermen van onze internetvrijheid. We gaan dat het komende jaar een stuk makkelijker maken. Met een aantal do-it-yourself kits kunnen groepen vrijwilligers heel makkelijk zelf een activiteit rondom privacy of vrijheid van communicatie organiseren. Je moet dan denken aan een filmavond gecombineerd met een inzageverzoek, een café-avond met stellingen en debat of een Privacy Café waarbij mensen hun telefoon leren beveiligen. Hopelijk hebben we naast Bits of Groningen en Bits of Eindhoven aan het einde van 2018 nog een aantal Bits of {vul je favoriete steden in} erbij.


En door alles scherp in de gaten te houden en ons werk zoveel mogelijk te delen


We doen natuurlijk nog veel meer. Uiteraard houden we in de gaten wat er in Europa op het gebied van auteursrechten gebeurt, staan we vooraan met ons protest zodra er weer eens een regering is die een achterdeurtje in onze versleutelde communicatie wil inbouwen, organiseren onze vrijwilligers weer tientallen Privacy Cafés, spreken we op een eindeloze hoeveelheid evenementen en kan de media niet om ons heen als het over digitale rechten gaat.

Our privacy and freedom of communication will be under pressure once more the coming year. Here's a taste of our 2018 plans. We're fighting for your internet freedom:


By saying 'No!' to the dragnet law


In the first few months of the year, we'll be hard at work with the campaign against the dragnet law for the secret services. In all manner of ways, we'll will explain how a 'no' vote in the referendum is a vote for a better law. If the dragnet isn't removed from the law by means of the referendum, we will try to get it done by a judge. That'd be a war of attrition, so we're glad that we wouldn't be waging it alone. We're working together with a large coalition led by the Public Interest Litigation project (PILP). The coalition has found a lawyer and is preparing to submit the summons as soon as the law comes into force.


By being a guide to the Internet of Things


We're sick and tired of all the ludicrous incidents caused by the Internet of Things. Not a day goes by without toys being hacked, a supplier remotely terminating a service, or the discovery that a supposedly powered-off device was in fact secretly storing information. Which is why we'll be publishing our recommendations next year about what we feel should be better taken care of with regards to the Internet of Things. We'll be actively tracking the problems that occur over the course of the second part of the year, and holding the manufacturers accountable.


By tightening up the powers afforded to the police


The government is presently revising the Code of Criminal Procedure. This law details exactly what lengths the police is allowed to go to, to tackle crime. The police's work is becoming ever more digital in nature. We feel that a number of issues need to be improved upon. For example, the use of digital tools puts an ever increasing number of innocent civilians in the government's cross-hairs. We're concerned that the consequences of digital methods of detection are becoming more and more harmful, while the associated guarantees against misuse are falling behind, and are also observing how the increasing intermingling of government and industry complicates the ability to properly regulate these processes. We have several concrete suggestions for improvement which we'll be sharing with the Ministry of Justice and Security over the coming years.


By fighting T-Mobile for net neutrality


When one has a 'Data-free Music' subscription with T-Mobile, listening to certain music services doesn't subtract data from your bundle. This kind of zero rating violates the net neutrality principle: all Bits must be treated equally. If not, the freedom of internet users becomes compromised. Up until now, the Netherlands Authority for Consumers and Markets (ACM) has sided with T-Mobile, but we have appealed against this. The hearing is now behind us. We'll decide on our next steps after the verdict is delivered in 2018.


By giving insight into what companies know about us


At the end of May 2018, the new European data protection laws went into effect for everyone. We've been helping you for years to see exactly what information companies are storing about you. We want to do an even better job over the course of the coming year. We are creating a tool to easily exercise your rights: My Data Done Right. With the help of a large group of volunteers and partner organizations, we'll make this tool available across all of Europe.


By having a presence at every liberation festival


For the past few years, we've been at the liberation festival in Amsterdam with our 'Mobiele Wasstraat' to help people 'wash' their mobile phone. We've got bigger plans this year: We want to utilize volunteers to be present at all fourteen liberation festivals simultaneously, using a smart game to tempt visitors to give some more careful thought to the true meaning of internet freedom, and how it might best be safeguarded. We'll be organizing the fifth Godwin lecture in the evening.


By providing people with the tools to get to work themselves


More and more people are starting to value privacy and freedom of communication, and are eager to help us protect everyone's internet freedom. We'll be making this a great deal easier over the coming year. Numerous do-it-yourself kits will enable volunteers to easily organize their own activities about privacy or freedom of communication. Think of something along the lines of a movie screening combined with an access request, a café evening with theses and debates, or a Privacy Café where people are taught how to secure their phone. We're hoping that on top of Bits of Groningen and Bits of Eindhoven, we'll also have a couple of Bits of {insert your favorite cities} extra by the end of 2018.


And by keeping a sharp eye on everything, and sharing our work as much as possible


We're doing far more than this, of course Naturally, we're keeping a close eye on copyright issues within Europe. We'll be at the forefront of protests when yet another government feels the need to build back doors into our encrypted communications, our volunteers will be organizing dozens of Privacy Cafés, we'll be speaking at an endless amount of events, and the media won't be able to ignore us when it comes to digital rights.