• NL
  • EN

We verweerden ons tegen de sleepwet

We resisted the dragnet law

De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv), beter bekend als de sleepwet, werd in 2017 in zowel de Tweede als de Eerste Kamer behandeld. Samen met ISOC NL en Free Press Unlimited riepen we via onze campagnesite GeenSleep.net het publiek op om contact op te nemen met de Kamerleden. Met name de senatoren waren eigenlijk nog niet eerder op deze manier aangesproken. Hoewel de oppositie met tientallen moties kwam om de wet te verbeteren was er onvoldoende politieke wil om de wet aan te passen en in lijn te brengen met het Europese Mensenrechtenverdrag.

We hebben daarom samen met een aantal andere ngo's een coalitie opgezet voor het voeren van een rechtszaak. In de coalitie zitten andere mensenrechtenorganisaties, advocaten, journalisten en een aantal internetbedrijven. Het Public Interest Litigation Project co├Ârdineert de coalitie en de procesvertegenwoordiging zal worden gedaan door de advocaten van Boekx.

Aan het einde van het jaar werd duidelijk dat er begin 2018 een landelijk adviserend referendum zou worden gehouden over deze sleepwet. We hebben een centrale rol gespeeld in de coalitie van organisaties die campagne voerden voor de tegenstem en hebben onze strategie voor het winnen van het referendum bepaald. We gaan uitleggen dat een stem tegen de sleepwet niet betekent dat je geen wet voor de geheime diensten wil, maar dat het betekent dat je een betere wet wilt. In een vijfpuntenplan maken we duidelijk hoe de wet verbeterd moet worden: het sleepnet moet eruit, onbekeken gegevens mogen niet met buitenlandse diensten uitgewisseld worden, de realtime toegang tot databases moet ingeperkt worden, onbekende kwetsbaarheden moet altijd gemeld worden en het toezicht op de diensten moet bindend worden.

The Law on the intelligence and security services 2017 (Wiv), better known as the dragnet law, was discussed in the both the Senate and the House of Representatives in 2017. Together with ISOC NL and Free Press Unlimited we called upon the public to contact their representatives via our campaign site GeenSleep.nl. The senators in particular weren't used to being approached like this. Although the opposition came up with dozens of motions to improve the law, there was insufficient political will to amend the law and bring it in line with the European Human Rights Convention.

As such, we've banded together with several other NGOs to form a coalition for the filing of a lawsuit. The coalition includes members ranging from other human rights organizations, lawyers, journalists, and numerous internet companies. The Public Interest Litigation Project will coordinate the coalition, and the process representation will be done through the lawyers of Boekx.

At the end of 2017, it was made clear that, at the start of 2018, a national advisory referendum would be held regarding the dragnet law. We've played an integral role in the coalition of organizations campaigning for the opposing vote, and have determined our strategy for winning the referendum. We'll explain how a vote against the dragnet law doesn't mean that you're voting against having a secret service law, but that you're voting for a better law. Through a five-point plan, we'll explain how the law must be improved upon: The dragnet has to go, unchecked data can't be exchanged with foreign services, real-time access to databases must be restricted, unknown vulnerabilities must always be reported, and supervision of services must be binding.