• NL
  • EN

We probeerden de meme te redden

We tried to save the meme

In Brussel werkten de Europese wetgevende instanties aan nieuwe regels op het gebied van auteursrecht. Het wetsvoorstel van de Europese Commissie kent veel zwakke punten. Het voorgestelde artikel 11 dwingt je te betalen als je linkt naar een nieuwssite. Artikel 13 beschrijft een verplichting aan websites om geüploade content te scannen en te filteren, een uploadfilter. Los van de fouten die zo’n filter vaak maakt, maakt het ook praktijken die we nu heel normaal vinden compleet onmogelijk. Als deze wet ongewijzigd aangenomen wordt is legaal gebruik van auteursrechtelijke beschermd materiaal onmogelijk — de doodsteek voor citaten, parodieën en memes.

We namen het initiatief voor de campagnesite Save the Meme en zorgen er samen met EDRi en epicenter.works voor dat deze in acht verschillende talen werd vertaald. In 2018 wordt er in het Europese Parlement gestemd over dit wetsvoorstel.

In Brussels, the European legislative bodies were working on new copyright rules. The European Commission’s proposal has many flaws. The newly proposed article 11 forces one to pay if they want to link to a news site. Article 13 details the obligation of websites to scan and filter uploaded content: an upload filter. Irrespective of the frequent accuracy issues of such filters, they also render currently normalized practices impossible. Should this law be passed without any changes, the legal usage of copyrighted material will become impossible—a mortal blow for citations, parodies, and memes.

We took the initiative to start the Save the Meme campaign site and ensured that it was translated into eight different languages together with EDRi and epicenter.works The European Parliament will vote on this legislative proposal in 2018.